Page 3 - JAWA-STADION Collection
P. 3

Motoristická história v medzivojnovom období bola veľmi  cyklov s malým obsahom do 50 cm3. Popularitu tých-    zmenu legislatívy, ktorá už vyžadovala registráciu moto-
bohatá a bývalé Československo nebolo výnimkou. Keď    to malých motocyklov odštartovala výroba pionierov s   cyklov a vodičské oprávnenie bez výnimiek, ale aj zmenu
v roku 1929 František Janeček registroval novú ochran-  legendárnym modelom JAWA 550 tzv. „Peň“, nasledo-    spotrebiteľského dopytu, ktorý sa dožadoval elegant-
nú známku JAWA, nikto netušil, že práve vzniká nová éra  vaná výrobou mopedu Jawetta typ 551. Jednalo sa na    nejšieho, modernejšieho a pohodlnejšieho motocykla.
československej a svetovej motoristickej histórie. Znač- svoju dobu o veľmi pokrokový moped, ktorý pútal po-   Stadion S22 sa stal doslova hitom. Avšak absolútny vr-
ka motocyklov JAWA vznikla spojením prvých dvoch     zornosť na cestách svojím neprehliadnuteľným dizajnom.  chol technického a dizajnérskeho umenia dosiahol závod
písmen mena majiteľa F. Janečka a názvu nemeckého     Súbežne s výrobou motocyklov Jawetta typ 551 prebie-   v Rakovníku až treťou generáciou motocyklov Stadion
motocykla Wanderer, na ktorý zakúpil           hala aj výroba mimoriadne obľúbených motocyklov Sta-
licenciu.                                                                 pod označením S23, určenou výlučne
                             dion v spolupráci so závodom v Rakovníku. Tá sa začala              na vývoz do zámoria. Touto minisé-
    Prvý motocykel z dielne JAWA            výrobou prvej série Stadion S11 typ JAWA 552, pričom               riou 2011 kusov sa výroba motocyklov
bol predstavený už v roku 1929, ale            k riadeniu a prevádzke týchto motocyklov nebolo nutné               Stadion v Rakovníku končí, trvala len
pre svoje luxusné prevedenie ne-             mať vodičské oprávnenie a ani štátnu poznávaciu značku.              osem rokov. Od zahájenia ich vývoja
spĺňal požiadavku trhu, t.j. požiadav-          Na úspech prvej série nadviazal závod výrobou mope-                v roku 1956 až po definitívne ukonče-
ka ľudového motocykla za ľudovú              dov s označením Stadion S22. Reagoval tak nielen na                nie výroby v roku 1964 však Stadion
cenu. To sa stalo realitou o pár                                                      vďaka svojim výnimočným charak-
rokov neskôr vďaka spolupráci s an-                                                     teristikám prispel k motorizácií širších
glickým pretekárom a konštruktérom                                                     vrstiev, ako aj popularizácií samot-
Georgeom Patchettom. Vďaka tech-                                                      ného motošportu. Výroba v závodoch
nickým vylepšeniam tak závod JAWA                                                      JAWA v Čechách, ako aj na Slovensku
mohol prejsť na veľkosériovú výrobu.                                                    naďalej pokračovala novými generá-
Obchodné úspechy však zanedlho                                                       ciami pionierov a koncom 60-tych
narušila smrť pána Janečka, ako aj                                                     rokov aj výrobou mustangov. Prvé
II.svetová vojna, počas ktorej továreň                                                   prevedenie mustangov typu JAWA
nesmela vyrábať motocykle, ale mu-                                                     23A malo aj svoju slávnejšiu verziu
sela sa preorientovať na výrobu le-                                                     JAWA 23 určenú na vývoz pre západ-
teckých súčiastok. Program závo-                                                      né trhy, hlavne do západonemeckej
du JAWA však tajne pokračoval a                                                       obchodnej siete Neckermann, na
spolupracovníci pána Janečka mali                                                      základe ktorej aj dostal svoje po-
za úlohu ukryť všetky komponen-                                                       menovanie „Mustang Neckermann“.
ty a súčiatky na rôznych miestach v                                                     Finálne štvrté prevedenie dosiahla
okolí továrne. Vďaka tomuto kroku                                                      JAWA v roku 1978.
sa po skončení vojny mohol pôvodný                                                       Motorky značky JAWA sa úspešne
výrobný program ihneď začať a továreň tak plynule nad-
viazala na svoju medzivojnovú výrobu.                                       predávali nielen na európskom, ale aj americkom a ázij-
                                                          skom trhu. JAWA v časoch svojej najväčšej slávy, ktoré
  Na trhu však chýbali malé motorky, ktoré by v období                              datujeme do konca 70.rokov vyvážala motocykle do 120
oživovania povojnových ekonomík zrýchľovali mobili-                                krajín sveta a spomedzi množstva československých
tu širších vrstiev obyvateľstva, a tak JAWA od 50-tych                               motoristických značiek sa len malá časť dokázala tešiť
rokov upriamila svoju pozornosť aj na výrobu moto-                                 takej pozornosti a obľube. Tá pretváva až dodnes.
   1   2   3   4   5   6   7   8